Seuran säännöt

Toivalan Urheilijoiden säännöt on esitelty seuraavassa. Voit myös ladata säännöt pdf-muodossa sivun alaosasta.

TOIVALAN URHEILIJAT RY

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen nimi on Toivalan Urheilijat ry (y-tunnus 0214905-2). Yhdistyksen kotipaikka on Siilinjärven kunta .

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta Etelä - Siilinjärvellä alueen asukkaiden ja seuran jäsenten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Yhdistys edistää yhteistyötä liikuntakasvatuksen alalla kunnan, eri yhdistysten, yritysten ja yksityisten henkilöiden kanssa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - järjestää eri liikuntamuotojen harrastus- ja harjoittelumahdollisuuksia, kilpailuja sekä näytöksiä ja juhlia - järjestää koulutusta jäsenilleen - harjoittaa julkaisutoimintaa - toimii yhteistyössä yhdistysten ja muiden liikuntakasvatuksen piirissä toimivien tahojen kanssa järjestämällä kokouksia, tapaamisia, tekemällä yhteistyösuunnitelmia ja muilla vastaavilla tavoilla - tekee esityksiä liikuntaharrastusten ylläpitämiseksi Etelä-Siilinjärvellä - voi harjoittaa kahvilatoimintaa - voi ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää asianmukaisilla luvilla arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

II JÄSENET

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi, juniori- tai perhejäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka sitoutuu suorittamaan syyskokouksen kutakin kalenterivuotta varten vahvistaman jäsenmaksun ja edistämään yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Juniorijäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias henkilö. Juniorijäsen on juniorijäsen sen vuoden loppuun asti kun täyttää 15 vuotta, jolloin hän suostumuksellaan siirtyy varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi liittyä seuran juniorijäsenen huoltaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseniä ovat hallituksen hyväksymät kannatusjäsenmaksua maksavat henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

5 §

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, mikäli hän toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai muulla tavoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Päätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä hallitukselle kirjallisen valituksen 30 päivän aikana tiedoksi saamisesta.

III PÄÄTÖSVALTA

6 §

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset: vuosikokous maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana sekä ylimääräiset kokoukset. Äänioikeus määräytyy siten, että varsinaisilla jäsenillä sekä perhejäsenillä on kullakin yksi ääni. Alle 15-vuotiaalla juniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.

3. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat.

4. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään jäsenten määräaikaan mennessä kokoukselle esitetyt asiat. (9 §)

8 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä mahdolliset varajäsenet.

2. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tili- ja varatilintarkastajiksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

4. Tarkastetaan pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmat.

5. Päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista ja kannatusjäsenmaksusta.

6. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat.

7. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään jäsenten virallisessa järjestyksessä kokoukselle esittämät asiat . (9 §)

9 §

Halutessaan asian esille sääntömääräisessä kokouksessa tulee yhdistyksen jäsenen tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä mahdollista kokouspäivää. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenille sähköpostitse. Lisäksi kokouskutsu on seuran kotisivuilla.

IV HALLITUS JA HALLINTO

10 §

Yhdistyksen toimintaa ja hallintoa johtaa hallitus, jossa on kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä mahdolliset varajäsenet.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen jäsentä tai varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla.

11 §

Hallituksen tehtävänä on mm. :

1. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

2. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa taloutta.

3. Edustaa yhdistystä.

4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

5. Tarvittaessa palkata talousarvion rajoissa yhdistykselle työntekijöitä.

6. Antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille liikuntaan liittyvistä asioista. Käytännön asioiden hoitoa varten hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, joka toimii hallituksen valvonnassa.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

13 §

1. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

2. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen hyväksymä toimintakertomus jätetään tilintarkastajille tarkastusta varten viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

3. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

14 §

Yhdistyksen säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä. Muutetut säännöt astuvat voimaan silloin, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

VI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15 §

Yhdistys voidaan purkaa kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä, joka on tehty 2/3 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa sen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen päättää jälkimmäinen purkamispäätöksen tehnyt kokous.

Yhdistysrekisteri 37. 954

Y- tunnus 0214905 – 2

ToU Uudet säännöt_leimalla.pdf

Toivalan Urheilijat ry

Vallantie 19

70900 Toivala

y-tunnus 0214905-2

tou.toivala@gmail.com